برای تکمیل خودکار فیلدهای مختصات مارکر را بر روی نقشه جابجا نمایید.